The Seattle Times

4 of 4
PEDRO PORTAL / AP
Advertising

Tuesday, November 6, 2012

Obama powers to re-election despite weak economy